1. Regulamin sklepu Projekt Mydło określający zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep (na odległość)

 

§ 1 Definicje

 

Dni robocze – od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. 

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie

Regulamin – niniejszy regulamin

Sklep – sklep internetowy Projekt Mydło prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem 

Sprzedawca firma AGOXA, Marek Adam Hubert, NIP 5631049604, REGON 386389214, z siedzibą 17-250 Kleszczele, Kuraszewo 2.

 

§ 2 Kontakt:

1. Adres: 17-250 Kleszczele. Policzna 59 

2. Adres e-mail: stop@buziaczek.pl

3. Numer telefonu: 607 909 797

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank Millenium 

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00-17.00.

 

§ 3 Wymogi techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

  • urządzenie z dostępem do Internetu

  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 Zakupy

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami brutto za towar, w tym VAT.

 2. Na cenę zamówienia składają się: cena + koszty dostawy towaru (wyłączając odbiór osobisty)

 3. Wybrany towar należy dodać do koszyka poprzez kliknięcie w ikonę. 

 4. Po zakończeniu zakupów należy wybrać sposób dostawy i płatności. 

 5. Wskazać dane do wysyłki. 

 6. Zamówienie jest złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

 7. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 8. Kupujący może założyć indywidualne konto w sklepie lub dokonywać zakupów bez rejestracji.

 9. Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 10. W celu złożenia Zamówienia należy: 

 11. zalogować się do Sklepu

 12. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

 13. zalogować się do konta

 14. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

 15. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie

 16. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 17. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym

 18. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 19. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 20. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym powyżej, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia

 21. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu przez sprzedającego opłaty za zakup

 22. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w wyżej. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 23. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 24. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

 25. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

 26. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

§ 5 Zamówienie 

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

 2. W przypadku wybrania płatności „z góry” realizacja zamówienia następuje po otrzymani jej przez sklep.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument otrzymał zamówiony towar

 2. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 3. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 

§ 7 Wyjątek: Otwarcie opakowania kosmetyku

 

§ 8 Reklamacje

 1. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy.

 2. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować pod dane kontaktowe sklepu

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

 4. Pozasądowe sposoby rozpatrywania roszczeń: W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

  2. pomocy właściwego miejscowo polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest tu: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

  3. bezpłatnej pomocy rzecznika Konsumentów.

§ 9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. 

 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym przestanie obowiązywać zawarta między Kupującym a Sprzedawcą umowa sprzedaży, na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego, ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep, ostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy.

 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora 

 6. a także prawo:

  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

  • W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.

 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.

 7. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.